Sport Horsens Vedtægter

§1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Sport Horsens.
Sport Horsens’ hjemsted er Horsens Kommune.

§ 2 Sport Horsens’ formål

Sport Horsens er en sammenslutning af sports- og idrætsforeninger fra Horsens Kommune, der fungerer aktivt som en paraply- og interesseorganisation for dens medlemmer. Sport Horsens’ grundlæggende formål er at varetage medlemsforeningernes interesse og at skabe de bedste mulige forhold for klublivet hos medlemsforeningerne samt udøvelsen af forskellige sportsgrene.

Det er Sport Horsens’ opgave, at:

 1. fremme sportslivet i Horsens Kommune
 2. støtte og fremme sports- og idrætsforeningerne i Horsens Kommune
 3. varetage medlemsforeningerne og sportens interesser over for Horsens Kommune, andre offentlige myndigheder, samarbejdspartnere og interessenter
 4. virke for et godt forhold mellem medlemsforeningerne
 5. fungere som en aktiv tovejs informationsvirksomhed over for medlemsforeningerne og andre interessenter i Horsens Kommune – herunder orientering, sparring, rådgivning samt vejledning
 6. være arrangør af Horsens Kræmmermarked
 7. drive idrætsklinikken
 8. drive idrætsarkivet

§ 3 Medlemmer

Enhver sports- og idrætsforening, som er hjemmehørende i Horsens Kommune, og som opfylder 

betingelserne for at være medlem af et landsforbund og/eller en landsorganisation, kan optages som
medlem.

Anmodning om optagelse rettes til bestyrelsen for Sport Horsens og skal være bilagt:

 1. En oversigt over foreningens bestyrelsesmedlemmer. Når en tilsluttet forening har afholdt generalforsamling, hvorpå der vælges medlemmer til bestyrelsen, eller der sker udskiftning af formand eller kasserer, skal foreningen indsende et indberetningsskema til Sport Horsens med oplysning om navne og adresser på formand og kasserer. Skemaet indsendes senest 14 dage efter afholdt generalforsamling.
 2. Oplysning om det samlede medlemstal opdelt på aktivitetsmedlemmer under 25 år, aktivitetsmedlemmer over 25 år, samt passive medlemmer.
 3. Et eksemplar af foreningens vedtægter. Såfremt der efter optagelse i Sport Horsens vedtages vedtægtsændringer fremsender foreningerne af egen drift de ændrede vedtægter.

Sport Horsens kan til enhver tid bede en medlemsforening om at fremsende oplysninger om ovennævnte forhold. Bestemmelse om hvorvidt den indsendte optagelsesanmodning kan imødekommes træffes af Sport Horsens’ bestyrelse. Denne afgørelse kan indankes for førstkommende repræsentantskabsmøde.

§4 Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt med tre måneders varsel inden den 1. januar.

§5 Kontingent

Kontingentet fastsættes af repræsentantskabet.

§6 Udelukkelse og eksklusion

Bestyrelsen kan ekskludere medlemsforeninger, der ved egen eller sine repræsentanters handling eller på anden måde skader Sport Horsens. I alle sager om eksklusion, har medlemsforeningen krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
En ekskluderet forening kan anke afgørelsen til repræsentantskabet, som træffer den endelige afgørelse i sådanne sager på førstkommende repræsentantskabsmøde. Et repræsentantskabs beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af vedtægterne jf. § 16.

Er der tale om kontingentrestance, som på trods af påkrav, ikke er indbetalt senest en måned efter forfald, udelukkes medlemsforeningen automatisk, og kan kun genindtræde mod betaling af gælden.

§7 Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er Sport Horsens’ øverste myndighed. Adgang til repræsentantskabsmødet har alle medlemsforeninger med følgende antal deltagere i henhold til medlemsopgørelse indsendt til Kultur- og Fritidsforvaltningen i Horsens Kommune pr. 31. december:

indtil 200 aktivitetsmedlemmer - 2 repræsentanter,
200 – 400 aktivitetsmedlemmer - 3 repræsentanter,
400 – 600 aktivitetsmedlemmer - 4 repræsentanter,
over 600 aktivitetsmedlemmer - 5 repræsentanter

Sport Horsens’ bestyrelsesmedlemmer har hver 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


§8 Ordinært repræsentantskabsmøde 

Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af marts. Mødet skal indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse
3. Regnskab fremlægges til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og to suppleanter
a. formand/kasserer
b. øvrige medlemmer
c. 2 suppleanter – benævnt hhv. 1. suppleant og 2. suppleant
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Indkaldelsen skal desuden indeholde den skriftlige beretning samt regnskabet i revideret form. Eventuelle forslag fra klubberne, som ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde, skal være formanden i hænde senest 14 dage før repræsentantskabsmødet.

§9 Repræsentantskabsmødets ledelse

Repræsentantskabsmødet ledes af en dirigent, der vælges af repræsentantskabet, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver beslutning om ændring af vedtægterne og Sport Horsens’ opløsning kvalificeret flertal, jvf. § 16.

§10 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst seks medlemsforeninger indsender skriftlig motiveret begæring herom til bestyrelsen. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes senest seks uger efter modtagelse af begæring om afholdelse. Der indkaldes med tre ugers varsel med angivelse af dagsorden.


§11 Bestyrelsen

 1. Bestyrelsen er Sport Horsens’ daglige ledelse og repræsenterer Sport Horsens i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Bestyrelsen kan ansætte lønnet assistance.
 2. Bestyrelsen består af 7 medlemmer og vælges for 2 år ad gangen. Formanden vælges i lige år og er tillige formand for repræsentantskabet. Kassereren vælges i ulige år. De øvrige 5 bestyrelsesmedlemmer vælges således: tre bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år, to bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.
 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand på det førstkommende bestyrelsesmøde og nedsætter samtidig de udvalg, den finder nødvendig. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når over halvdelen af de til enhver tid valgte medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der føres en protokol over bestyrelsens beslutninger.
 4. I tilfælde af at formand eller kasserer fratræder i utide, kan den tilbageværende bestyrelse udpege en person blandt den tilbageværende bestyrelse til at varetage opgaven i den resterende valgperiode. Kan posten ikke besættes ad denne vej, skal der indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde jf. § 10. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter Sport Horsens i henhold til vedtægterne.

§12 Myndigheder

Ved henvendelser til myndighederne fremsendes en kopi til Sport Horsens, der herefter vurderer denne
henvendelse


§13 Regnskab

Sport Horsens’ regnskabsår er kalenderåret. Årsrapporten godkendes på det ordinære repræsentantskabsmøde og skal være forsynet med revisorernes påtegning og underskrifter.


§14 Revision
På det ordinære repræsentantskabsmøde vælges for to år ad gangen to revisorer, der afgår på skift. Revisorerne skal hvert år i februar gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med påtegning om revisionens omfang og konklusioner. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. Desuden vælges der hvert år en revisorsuppleant.

§15 Tegning og hæftelse

 1. Sport Horsens tegnes af formanden og i dennes fravær af næstformanden.
 2. Der påhviler ikke medlemsforeningerne eller disses medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, som påhviler Sport Horsens.
 3. Den til enhver tid siddende bestyrelse kan ej heller pålægges nogen personlig hæftelse for forpligtelser af enhver økonomisk art, der måtte påhvile Sport Horsens.
 4. Ved økonomiske dispositioner ud over kr. 25.000, kræves godkendelse af formand og kasserer i forening.

§16 Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på ethvert repræsentantskabsmøde, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås ikke det nødvendige antal stemmer kan forslaget genfremsættes på det førstkommende repræsentantskabsmøde, hvor det i så fald godkendes ved simpelt stemmeflertal.

§17 Opløsning

Beslutning om Sport Horsens’ opløsning kan kun tages på et i dette øjemed indkaldt repræsentantskabsmøde, og i henhold til reglerne for vedtægtsændringer jf. § 16. På repræsentantskabsmødet træffes i givet fald beslutning om Sport Horsens’ aktiver, der kun kan overføres til organisationer i Horsens Kommune med samme formål som Sport Horsens, eller til
Folkeoplysningsrådet i Horsens Kommune til fremme af sports- og idrætslige aktiviteter.

§18 Gyldighedsperiode

Vedtægterne for Sport Horsens er godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde den 28. marts 2012.